Ubezpieczenia

Ubezpieczenia można podzielić, według kodeksu cywilnego, na:

ubezpieczenia osobowe ( obejmujące określone wydarzenia w życiu człowieka np. choroba, kalectwo, śmierć itp.), które dzielą się na:

-  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
-  ubezpieczenia na życie
-  ubezpieczenia chorobowe
-  ubezpieczenia wypadkowe

ubezpieczenia majątkowe (gospodarcze), które dzielą się na:

-  ubezpieczenia mienia przed kradzieżą i rabunkiem
-  ubezpieczenia transportowe i pojazdów mechanicznych
-  ubezpieczenie cargo -ubezpieczenie przewożonego towaru
-  ubezpieczenie casco -ubezpieczenie środków transportu
-  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
-  ubezpieczenie maszyn i urządzeń
-  ubezpieczenie spłaty kredytów i podwyżek
-  ubezpieczenie zakłócenia produkcji w wyniku zdarzeń losowych

ubezpieczenia obowiązkowe (np. OC samochodu, składka ZUS)

ubezpieczenia społeczne (świadczenia zapewniające pracownikom i ich rodzinom pomoc z publicznych funduszy składkowych w razie choroby, niezdolności do pracy czy śmierci), które dzielą się na:

-  ubezpieczenie chorobowe
-  wypadkowe
-  rentowe
-  emerytalne

ubezpieczenia samochodów, które dzielą się na:

-  ubezpieczenia  Assistance
-   ubezpieczenia NNW
-   ubezpieczenia AC
-   ubezpieczenia OC

ubezpieczenia w handlu zagranicznym, które dzielą się na:

-  ubezpieczenia kredytu eksportowego
-  ubezpieczenia ryzyka kursowego
-  ubezpieczenia ryzyka natury politycznej
-  ubezpieczenia ryzyka natury ekonomicznej
-  ubezpieczenia katastroficzne.

Oferta jest stale urozmaicana ponieważ potrzeby klientów stale rosną. Dlatego też ma się możliwość dobrania dla siebie czegoś, co ma naprawdę bardzo dobrą jakość a także co zagwarantuje ochronę oraz bezpieczeństwo.